در باره

One Community Health، مرکز بهداشت جامعه غیرانتفاعی شما در ساکرامنتو.

ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت

ما زندگی را از طریق مراقبت، تحقیق و آگاهی جامعه تغییر می دهیم.

 

بیانیه چشم انداز

One Community Health یک مدل ملی شناخته شده است که استانداردهایی را برای مراقبت های بهداشتی جامع جامعه تعیین می کند. به دلیل کار ما، همه مردم این اختیار را دارند که در یک جامعه حمایتی با دسترسی به بهترین مراقبت، زندگی سالمی داشته باشند.

لوگوی One Community