شما حق دریافت «تخمین حسن نیت» را دارید که توضیح می دهد هزینه مراقبت پزشکی شما چقدر است. بر اساس قانون، ارائه دهندگان خدمات درمانی باید ...