کنترل بارداری به سادگی به اقداماتی که برای جلوگیری از بارداری انجام می دهید اشاره دارد. تعدادی از گزینه های مختلف کنترل بارداری وجود دارد. در یک ...