بیماری مقاربتی یا STD عفونتی است که از طریق تماس جنسی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. بیماری های مقاربتی می تواند ناشی از ...