در One Community Health، ما پیچیدگی مراقبت های بهداشتی تراجنسیتی و موانعی را که افراد تراجنسیتی و جنسیتی غیر باینری برای دسترسی به این مراقبت با آن مواجه هستند، درک می کنیم. ما...