آیا کودک شما از خوابیدن متنفر است؟ ممکن است به دلیل بی خوابی دوران کودکی باشد. همچنین به عنوان مقاومت قبل از خواب نامیده می شود، بی خوابی دوران کودکی می تواند ناشی از بی قراری باشد.