مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

چارلز مک نیل، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2019 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2024 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

کار و تعهد من به خدمت در هیئت مدیره در One Community Health مبتنی بر اعتقادات من به عدالت اجتماعی، برابری، دسترسی به مراقبت های بهداشتی تایید شده برای اعضای جامعه کوئیر و ترنس ما و تعهد قوی مادام العمر به حمایت است.