روز MLK در دبیرستان گرانت

"ذهن ، بدن ، روح ... جامعه"

یک Health Community آموزش بهداشت راجع به خدمات و غربالگری برای جوانان ارائه می دهد.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

دبیرستان اتحادیه کمک های مالی
1400 Grand Avenue ، ساکرامنتو ، کالیفرنیا 95838 (پردیس اصلی)

21 ژانویه ، 10:30 صبح - 3 بعد از ظهر

 

مناسبت ها

fa_IRPersian