تعطیلات تعطیل - 25 دسامبر

یک سلامت جامعه خواهد بود
در روز سه شنبه 25 دسامبر بسته شد.

این شامل دانشگاه پردیس ما ،
پردیس Arden-Arcade و ما
ساختمان مدیریت.

سه شنبه ، 25 دسامبر ، تمام روز
یک سلامت جامعه ، پردیس Midtown
یک سلامت جامعه ، پردیس آردین بازی
بهداشت جامعه ، ساختمان اداری

برای تعطیلات ساعتهای کاری را تنظیم خواهیم کرد.

دوشنبه 24 دسامبر، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (پردیس Midtown)
و ساختمان اداری) و
8 صبح تا 2 بعد از ظهر (پردیس آردین بازی)

سه شنبه 25 دسامبربسته شد

 

مناسبت ها

fa_IRPersian