مجسمه مارتین لوتر کینگ جونیور

روز MLK در دبیرستان گرانت

"ذهن، بدن، روح ... جامعه."

 

One Community Health آموزش های بهداشتی در مورد خدمات و غربالگری ها برای جوانان ارائه خواهد کرد.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

 

دبیرستان گرانت یونیون
1400 Grand Avenue, Sacramento, CA 95838 (پردیس اصلی)

21 ژانویه، 10:30 صبح تا 3 بعد از ظهر

 

 

اخبار اخیر