مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

مایکل او. مارتینز، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2005 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2023 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

از بین تمام هیئت‌های خدمات اجتماعی که از من خواسته شده است در آن خدمت کنم، این یکی برای من بیشترین اهمیت را دارد. تعهد عمیق کلینیک از روز اول به عدالت اجتماعی، برابری برای همه، و شفقت برای مراقبت از هر کسی و هرکسی که با آغوش باز و بدون قضاوت از درهای ما عبور می کند، به من الهام می دهد تا حتی بیشتر برای بیماران و جامعه خود انجام دهم. عضوی با سابقه هیئت مدیره، از جمله چندین سال به عنوان رئیس قبلی هیئت مدیره.