مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

ریچارد سوهو، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2002 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2023 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

من به کمک به جامعه و کمک به دیگران اعتقاد دارم. من احساس خوشبختی می کنم که بخشی از یک سازمان بزرگ مانند One Community Health هستم که خدمات مراقبت های بهداشتی را به جامعه ساکرامنتو ارائه می دهد.