مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

شلی مک گریف، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2016 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2024 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

هنگامی که در سال 2016 بازنشسته شدم، آرزوی من این بود که همچنان از دانش و تجربه چندین ساله خود به نحوی استفاده کنم که مرا درگیر کند و به جامعه مراقبت های بهداشتی کمک کند. One Community Health سابقه ارائه مراقبت عالی و میراث خدمات رسانی به افرادی با نیازهای پیچیده را دارد. به نظر یک فرصت عالی بود.