مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

سوزان برگین، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2013 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2022 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

خدمت در هیئت مدیره برای One Community Health یکی از مهمترین و شخصی ترین سمت هایی است که تا به حال داشته ام. من این کار را با فروتنی عمیق و با احساسی صمیمانه انجام می دهم که می خواهم جامعه خود را به مکانی سالم تر و بهتر برای زندگی تبدیل کنم.