یک سلامت جامعه

One Health Health یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه است که به بهبود سلامتی و رفاه جامعه ما اختصاص یافته است.

1. Will this vaccine interfere with my DNA?

No. The mRNA does not enter the nucleus of the cell, where your DNA, or genetic material, is stored. After the mRNA gives instructions to make the protein, it is destroyed by your body.

fa_IRPersian