ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ...