ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਲਪ

ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ "ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਐਸਟੀਮੇਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ।

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਈਟਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $400 ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

 

ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ www.cms.gov/nosurprises ਜਾਂ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 916 443.3299 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ