ਮਰੀਜ਼

ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੀਫਿਲਜ਼ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਫਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ। ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 916-914-6256 ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ।