ਮਰੀਜ਼

ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

We accept a variety of payment options including but not limited to Covered CA plans, Medicare, Medicare Advantage plans, Medi-Cal, Managed Care Medi-Cal, some commercial employer plans, and self-payment on a sliding fee scale according to family size and income.

 

One Community Health is affiliated with River City Medical Group IPA. River City Medical group IPA, contracts with most Medi-cal managed care plans for primary care and specialty services. You are advised to always check with your insurance plan to confirm if they contract with One Community Health directly, or through River City Medical Group IPA.

Patient Billing
Patient billing services at One Community Health are provided by the billing office. To inquire about a bill you received for medical or dental services, please contact our billing office.

 

Billing Department Hours
Monday – Friday, 8 am-5 pm
916 443-3299