ਮਰੀਜ਼

ਇਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋ. ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ.

ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ

ਇਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ (ਏਓਡੀ) ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿ classesਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 916 443-3299 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

1???? 1 ??? ?? ???? ??

?? 2021 ?? ?????

????? ??? ??? ?????? ?????????

1???? 1 ?? Views?? ?????????

1???? 1 ?? ??????

1???? 1 ?? ??????
?????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????
26

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

27
28

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

29
30

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਖਪਤਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ (ਸੀਏਪੀ)

1
2
3

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

4
5

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

6
7

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

8
9
10

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

11
12

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

13
14

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

15
16
17

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

18
19

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

20
21

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

22
23
24

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

25
26

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

27
28

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਖਪਤਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ (ਸੀਏਪੀ)

29
30
31

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

1
2

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

3
4

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

5
6

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
1 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ.
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
12 ਵਜੇ -1: 30 ਵਜੇ

ਏਓਡੀ ਪਟਲੱਕ ਬਿੰਗੋ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ - ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ - ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
1 ਅਤੇ 3 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
11:30 ਵਜੇ -12: 30 ਵਜੇ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ - ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
2 ਅਤੇ 4 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
11:30 ਵਜੇ -12: 30 ਵਜੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੰਡ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾਉਨ ਕੈਂਪਸ - ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ
11 ਸਵੇਰੇ -12 ਵਜੇ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ - ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੋਮਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ- 5: 45 ਵਜੇ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਸਪੈਨਿਸ਼
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ - ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੀਰਵਾਰ
11 ਸਵੇਰ-12: 15 ਵਜੇ

ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਬੀ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਵੈਲੀ ਓਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ

ਨੋਟ: ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.

pa_INPunjabi