ਮਰੀਜ਼

ਇਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋ. ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ.

ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ

ਇਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ (ਏਓਡੀ) ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿ classesਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 916 443-3299 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

1???? 1 ??? ?? ???? ??

?????? 2020 ?? ?????

????? ??? ??? ?????? ?????????

1???? 1 ?? Views?? ?????????

1???? 1 ?? ??????

1???? 1 ?? ??????
?????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????
28

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

29

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੂਹ

AOD ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ

30

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

1

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ - ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਮੈਟ 101

2

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

3
4
5

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

6

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੂਹ

AOD ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ

7

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏਓਡੀ ਪਟਲੱਕ ਬਿੰਗੋ

8

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਮੈਟ 101

9

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

10
11
12

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

13

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੂਹ

AOD ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ

14

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

15

Ivers ਡਾਈਵਰਸੀਅਨ ਐਨ ਲਾ ਕੋਸੀਨਾ! - ਸਪੈਨਿਸ਼

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਮੈਟ 101

16

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

17
18
19

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

20

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੂਹ

AOD ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ

21

ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

22

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਮੈਟ 101

23

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

24
25
26

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

27

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੂਹ

AOD ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ

28

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏਕਾ ਐਂਟਰ ਨੰਬਰ (ਰਾਇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਪਿਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ)

29

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਮੈਟ 101

30

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101

ਖਪਤਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ (ਸੀਏਪੀ)

31
1

ਏ.ਓ.ਡੀ. 101
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
1 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ I
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ. ਪੜਾਅ II
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
2 ਦੁਪਹਿਰ - 3: 30 ਵਜੇ

ਏ.ਓ.ਡੀ.
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
12 ਵਜੇ -1: 30 ਵਜੇ

ਏਓਡੀ ਪਟਲੱਕ ਬਿੰਗੋ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ - ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ - ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
1 ਅਤੇ 3 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
11:30 ਵਜੇ -12: 30 ਵਜੇ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ - ਵਿਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
2 ਅਤੇ 4 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
11:30 ਵਜੇ -12: 30 ਵਜੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੰਡ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾਉਨ ਕੈਂਪਸ - ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ
11 ਸਵੇਰੇ -12 ਵਜੇ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ - ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੋਮਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ- 5: 45 ਵਜੇ

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਸਪੈਨਿਸ਼
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਏ
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ - ਸਿਕੋਇਆ ਬੋਰਡ ਕਮਰਾ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੀਰਵਾਰ
11 ਸਵੇਰ-12: 15 ਵਜੇ

ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ
1500 21 ਸਟ੍ਰੀਟ
ਮਿਡਟਾownਨ ਕੈਂਪਸ - ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ ਬੀ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਵੈਲੀ ਓਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ
ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ

ਨੋਟ: ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.

pa_INPunjabi
en_USEnglish fa_IRPersian ru_RURussian psPashto arArabic zh_CNChinese (China) zh_HKChinese (Hong Kong) zh_TWChinese (Taiwan) tlTagalog viVietnamese es_MXSpanish (Mexico) es_ESSpanish (Spain) pa_INPunjabi