ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ "ਨਿੱਘੇ ਹੈਂਡਆਫ" ਦੁਆਰਾ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
 • ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਸਾਈਕੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਸੰਕਟ ਦਖਲ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ
 • ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
 • ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਖਲ

 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
 • ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
 • ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
 • ਰੈਫਰਲ ਦੁਆਰਾ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਇਲਾਜ
ਦੋ ਲੋਕ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੈਡ ਹੈ

ਮਨੋਰੋਗ

ਸਾਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।