ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਕ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੋ.

ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਟੀਮ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਓਪੀਓਡ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਦਦ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ

ਓਪੀਓਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹੈਰੋਇਨ, ਆਕਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਪੀioਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ. ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਓਪੀਓਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕ throughਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ (ਮੈਟ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਓਪੀidਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਮੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ:

  • ਓਪੀਓਡ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
  • ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ
  • ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
  • ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਜਣੇਪਾ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ
  • ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ / ਤੀਬਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਓਪੀਓਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 916 443-3299 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

pa_INPunjabi
en_USEnglish fa_IRPersian ru_RURussian psPashto arArabic zh_CNChinese (China) zh_HKChinese (Hong Kong) zh_TWChinese (Taiwan) tlTagalog viVietnamese es_MXSpanish (Mexico) es_ESSpanish (Spain) pa_INPunjabi