د ډاکټر ویلکس څخه آډیو طبي تازه معلومات

د یوې ټولنې روغتیا لومړنۍ روغتیا پاملرنې او د ځانګړي پاملرنې چمتو کونکی دی چې زموږ د ټولنې روغتیا او هوساینې ته وده ورکولو لپاره وقف شوی.

آډیو طبي تازه معلومات

ورځنی کولچیسین د MI وروسته – 05/12/20