سپورت کولی شي د ماشوم د ژوند ارزښتناکه برخه وي. دوی فزیکي فعالیت چمتو کوي، باور رامینځته کوي، د ټیم کار درس ورکوي، او د ماشومانو سره د ملګرو په جوړولو کې مرسته کوي. خو مخکې...