د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

کاترین اې اپکر

(په لومړي سر کې په 2021 کې ټاکل شوي، اوسنۍ دوره په 1/2023 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

ما داوطلبانه کار کړی دی، د کارمند او د مختلفو غیر انتفاعي موسسو اجرایوي رییس په توګه زما د بالغ ژوند په اوږدو کې تر پنځلس کلنۍ پورې کار کړی دی. د باکیفیته روغتیایی خدماتو اړتیا په پوهیدو او پوهیدو سره، زه خوښ یم چې د یوې ټولنې روغتیایی بورډ غړیتوب ته وغوښتل شوم.