د هغو خلکو لپاره چې په HIV اخته دي د COVID-19 معلومات - د مارچ 18، 2020

په HIV اخته خلکو باندې د COVID-19 اغیزه معلومه نده.

 

اوسني شواهد په ګوته کوي چې د سختې ناروغۍ خطر د عمر او ځینې اوږدمهاله طبي ستونزو سره ډیریږي. په HIV اخته خلکو باندې د COVID-19 اغیزه معلومه نده. اوسني شواهد په ګوته کوي چې د سختې ناروغۍ خطر د عمر او ځینې اوږدمهاله طبي ستونزو سره ډیریږي. د یوې قضیې په لړۍ کې، د جدي ناروغانو منځنی عمر 66 کاله و او 72% د زړه ناروغۍ، شکر ناروغۍ، سرطان، د سږو اوږدمهاله ناروغي، او معافیتي فشار په شمول د ګډ ناروغ شرایط درلودل.

نور دلته ولولئ: د HIV ناروغانو لپاره د COVID-19 معلومات

تازه خبرونه