د هغو کسانو لپاره چې د HIV سره ژوند کوي د COVID-19 معلومات

د COVID-19 په اړه مهم معلومات د ایډز د دفتر څخه د هغو خلکو لپاره چې په HIV سره ژوند کوي.

د هغو کسانو لپاره چې د HIV سره ژوند کوي د COVID-19 معلومات

د COVID-19 په اړه مهم معلومات د ایډز د دفتر څخه د هغو خلکو لپاره چې په HIV سره ژوند کوي.