د رخصتۍ تړل - د دسمبر 25

د ټولنې روغتیا به وي
د سه شنبه ، دسمبر په 25 مه وتړل شو.

پدې کې زموږ د مډ ټاون کیمپس شامل دي ،
زموږ د آرډین - آرکیډ کیمپس ، او زموږ
اداري ودانۍ.

سه شنبه ، د دسمبر 25 ، ټوله ورځ
د ټولنې روغتیا ، د میډټاون کیمپس
د ټولنې روغتیا ، د آرډین - آرکیډ کیمپس
د ټولنې روغتیا ، اداره ودانۍ

موږ به د رخصتیو لپاره د عملیاتو ساعتونه تنظیم کړو.

دوشنبه ، د دسمبر 24، سهار 8 بجې-ماښام 5 (د میډټون کیمپس
او د ادارې ودانۍ) او
8 سهار - ماسپخین 2 (د آرډین - آرکیډ کیمپس)

سه شنبه ، د دسمبر 25تړل شوی

 

پیښې

psPashto