ناروغان

د یوې ټولنې روغتیا کې، موږ ژمن یو چې د لوړ کیفیت، هراړخیز روغتیایی خدماتو له لارې د خلکو سره صحي ژوند کې مرسته وکړو.

Have you signed up for Automatic Prescription Refills?

Enrolling in the Automatic Refill Program let’s our pharmacy automatically start refills when needed. Let us help you get prescription refills easily and on-time.

 

Sign up for One Community Health’s Automatic Refill Program. Complete the enrollment form and give it to our Pharmacy staff at your next visit.

Download an Automatic Refill Program Enrollment Form here.

The Automatic Refill Program does not cover controlled medications. You can call the pharmacy directly at 916-914-6256 to place an order for these medications.