د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

ریچارډ سو هو، د بورډ غړی

(په لومړي سر کې په 2002 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2023 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

زه باور لرم چې ټولنې ته بیرته ورکولو او نورو سره مرسته وکړم. زه د نیکمرغه احساس کوم چې د یوې ټولنې روغتیا په څیر د یوې عالي ادارې برخه یم چې د ساکرامنټو ټولنې ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي.