د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

رابرټ ډي پاسکوزي، جونیئر

(په پیل کې په 2018 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2023 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

ما د خپل کاري مسلک په جریان کې په څو بورډونو کې خدمت کړی او ټولنې ته د بیرته ورکولو څخه خوند اخلم