د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

شیلي مک ګریف، د بورډ غړی

(په لومړي سر کې په 2016 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2024 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

کله چې زه په 2016 کې تقاعد شوم، دا زما هیله وه چې زما د پوهې او ډیری کلونو تجربو څخه په داسې طریقه کار اخیستلو ته دوام ورکړم چې ما بوخت وساتم او د روغتیا پاملرنې ټولنې سره مرسته وکړم. د یوې ټولنې روغتیا د غوره پاملرنې چمتو کولو تاریخ لري او د پیچلو اړتیاو سره د خلکو خدمت کولو میراث لري. دا د یو مناسب فرصت په څیر بریښي.