Tanungin si Dr. Khan

Ang aming Chief Medical Officer, si Dr. Tasnim Khan, ay nagbibigay at nag-a-update sa COVID-19.

Tanungin si Dr. Khan – Update sa COVID-19

Tanong:  Sa pagsususpinde ng season ng NBA at iba pang mga dramatikong hakbang sa buong county, mas lumala ba ang mga bagay sa COVID-19? Dapat ba akong mag-alala?

 

Sagot:  Ang COVID-19 ay umuusad sa paraan na inakala ng mga eksperto sa kalusugan. Sa halip na maalarma at matakot, dapat nating palakpakan ang mga hakbang na ginagawa ng NBA at ng iba pa para protektahan ang kanilang mga manlalaro, referee, empleyado ng stadium at kanilang mga tagahanga.

 

Ang mga opisyal ng kalusugan sa buong bansa ay gumagawa ng mga mapagpasyang hakbang upang mapabagal o maalis ang virus. Sa Seattle, halimbawa, nililimitahan ng mga opisyal ang mga pagbisita sa mga nursing home sa pagsisikap na protektahan ang mga matatandang tao mula sa pagkahawa ng virus. Ito ay mga pagkilos na maaaring makaapekto at makaabala sa mga tao sa loob ng ilang linggo. Ngunit sa mas malaking larawan, ang mga buhay ay maliligtas dahil sa mga pagkilos na ito.

 

Dapat ka bang mag-alala? Ipinapayo ko na manatiling kalmado at tumuon sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba:

 

  • Iwasan ang maraming tao hangga't maaari. Manatili 6 talampakan ang layo mula sa mga tao.
  • Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo bawat oras.
  • Huwag hawakan ang iyong bibig, mata, o ilong ng hindi naghugas ng mga kamay.
  • Disimpektahin ang mga ibabaw sa buong araw.

 

Bakit napakahalaga ng mga simpleng pagkilos na ito? Naniniwala kami na ang virus ay dumadaan sa bawat tao sa pamamagitan ng mga droplet na maaaring malanghap ng ibang tao. Maiiwasan mo ang mga droplet mula sa isang taong umuubo o bumabahing sa pamamagitan ng 6 na talampakan ang layo. Ang pagiging mahigpit mula sa isang taong may virus ngunit hindi pa umubo o bumahing ay maaari pa ring makahawa sa iyo. Ang pinakamahusay na payo ay panatilihin ang iyong distansya.

 

Ang paghuhugas ng iyong mga kamay at pagdidisimpekta sa mga ibabaw ay nagpapanatili sa iyong pamilya na ligtas. Posibleng makuha ang virus sa iyong mga kamay at pagkatapos ay ilipat ito sa iyong counter ng kusina kung saan maaaring makuha ito ng ibang tao sa kanilang mga kamay. Ang paghuhugas ng iyong mga kamay, hindi paghawak sa iyong mukha, at pagdidisimpekta sa mga ibabaw ay magpapanatiling malusog ang lahat.

 

Mula sa nakita natin sa ngayon, ang mga matatanda na mayroon ding malubhang pinagbabatayan na mga malalang kondisyong medikal tulad ng sakit sa puso o baga o diabetes ay tila nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mas malubhang komplikasyon mula sa sakit na COVID-19. Kung naglalarawan iyon sa iyo o sa isang tao sa iyong pamilya, inirerekomenda ng CDC na kumunsulta ka sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga karagdagang hakbang na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong sarili.