2023 Women's Summit upang Tugunan ang Mga Kawalang-katarungan sa Kalusugan sa Kababaihang May Pagtuon sa Reproductive Health, Mental Health, at HIV Care and Prevention Marso 12, 2023 12:30pm-4:00pm Holiday Inn...

National Black HIV/AIDS Awareness Day! Malayo na ang narating namin pero may gagawin pa. Isang Community Health ang sumali sa Sacramento Black Chamber ng...

Bilang pagpupugay sa Black HIV/AIDS Awareness Day, samahan kami sa libreng kaganapang ito habang nagkakaisa kaming bawasan ang stigma sa HIV, talakayin ang mga pagsulong sa pag-iwas sa HIV,...

Itinatampok ang One Community Health sa Ventanilla de Salud ng Mexican Consulate isang beses bawat buwan. Ang Ventanilla de Salud ay tumutulong sa mga bago at patuloy na mga taong naninirahan...

Isasara ang One Community Health sa Martes, ika-25 ng Disyembre. Kabilang dito ang ating Midtown Campus, ang ating Arden-Arcade Campus, at ang ating Administration Building. Martes, Disyembre 25, All Day One Community Health, Midtown...