May karapatan kang makatanggap ng "Pagtatantya ng Mabuting Pananampalataya" na nagpapaliwanag kung magkano ang halaga ng iyong pangangalagang medikal. Sa ilalim ng batas, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay kailangang...