Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Charles McNeil, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2019, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2024)

Pahayag ng mga Halaga

Ang aking trabaho at pangako sa paglilingkod sa lupon ng mga direktor sa One Community Health ay ginagabayan ng aking mga paniniwala sa katarungang panlipunan, katarungan, pag-access sa pagpapatibay ng pangangalagang pangkalusugan para sa aming mga miyembro ng komunidad ng Queer at Trans, at isang matatag na panghabambuhay na pangako sa adbokasiya.