Impormasyon sa COVID-19 para sa mga nabubuhay na may HIV

Mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa Opisina ng AIDS para sa mga taong may HIV.

Impormasyon sa COVID-19 para sa mga nabubuhay na may HIV

Mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa Opisina ng AIDS para sa mga taong may HIV.