Update sa COVID-19 mula sa One Community Health – Mayo 6, 2020

Ngayong buwan nais naming ipahayag ang isang bagong serbisyo para sa komunidad. Noong una naming nakita na isa sa pitong tao ang nawalan ng trabaho, natigilan kami. Ngayon ang bilang na iyon ay isa sa bawat anim na tao ay hindi na nagtatrabaho. Nakakadurog ng puso ang mga taong nahaharap sa hirap na ito. Gusto naming tumulong.

Gusto naming ialok ang aming Community Resources na mga tao bilang tulong para sa mga taong nangangailangan. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng pagkain, segurong pangkalusugan, pangangalagang pangkalusugan, o tulong sa pag-sign up para sa iba pang mga paraan ng tulong, mangyaring ipaalam sa amin. Malugod naming tutulungan ang sinumang nangangailangan ng tulong sa pag-navigate sa mga system na makakatulong sa iyo sa mahirap na panahong ito. Walang bayad na makita o makausap ang isang tao.

Magagawa mo ito sa dalawang paraan – sa pamamagitan ng telepono o nang personal. Sa alinmang paraan, tumawag sa 916 443-3299 at hilingin na makipag-usap o makipag-appointment sa isang miyembro ng kawani ng Community Resource. Natutuwa kaming tumulong.

Impormasyon sa Mental Health at Pagharap sa Panahon ng COVID-19
Ang pagsiklab ng sakit na coronavirus 2019 (COVID-19) ay maaaring maging stress para sa mga tao. Ang takot at pagkabalisa tungkol sa isang sakit ay maaaring maging napakalaki at maging sanhi ng matinding emosyon sa mga matatanda at bata. Ang pagharap sa stress ay magpapatibay sa iyo, sa mga taong pinapahalagahan mo, at sa iyong komunidad.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

https://covid19.ca.gov/img/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf

Kamakailang Balita