Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Jason Vega, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2013, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2022)

Pahayag ng mga Halaga

Naniniwala ako na ang pagtiyak sa pag-access sa pangangalaga at pantay na kalusugan ay pinakamahalaga sa mga komunidad na ating tinitirhan at ibinabahagi sa bawat isa. Ang paglilingkod sa board ng One Community Health ay patuloy na naging makabuluhan at nagbibigay-inspirasyon habang nagsusumikap kaming gumawa ng positibong epekto sa rehiyon ng Sacramento at sa kalidad ng buhay para sa lahat ng lumalakad sa mga pintuan ng aming health center.