Suriin ang Katayuan ng Pagrehistro ng Botante - Setyembre 23, 2020

Ang iyong boto ay binibilang nang higit pa kaysa sa halalan na ito.

Suriin ang Iyong Pagpaparehistro ng Botante ng 40 pang araw hanggang sa halalan sa Pangkalahatan sa Nobyembre 3, 2020.

Plano mong bumoto mula sa bahay o personal na tiyaking mabibilang ang iyong boto.

30 segundo lamang upang suriin ang katayuan ng pagpaparehistro ng botante. Pindutin dito: https://voterstatus.sos.ca.gov/

Kamakailang Balita

tlTagalog