Notdiscrimination Notice

Sumusunod ang One Community Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil.

Mga Karapatang Sibil

Ang Diskriminasyon ay Laban sa Batas
Sumusunod ang One Community Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian. Hindi ibinubukod ng One Community Health ang mga tao o iba ang pakikitungo sa kanila dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian.


Isang Kalusugan ng Komunidad:

  • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mabisang makipag-usap
    sa amin, gaya ng: Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, naa-access na mga electronic na format, iba pang mga format)
  • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi Ingles, gaya ng: Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa ibang mga wika

 

Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, makipag-ugnayan 916 443-3299.

 

Kung naniniwala kang nabigo ang One Community Health na ibigay ang mga serbisyong ito o may diskriminasyon sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:

 

Isang Kalusugan ng Komunidad
Departamento ng Pagsunod
1500 21st Street,
Sacramento, CA 95811
877 316-0213, fax 916 325-1984
compliance@onecommunityhealth.com

 

Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax, o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, isang miyembro ng kawani ng Compliance ang handang tumulong sa iyo.

 

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa karapatang sibil sa US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

 

Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng US
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
800 368-1019, 800 537-7697 (TDD)

 

Upang maghain ng reklamo at para sa karagdagang impormasyon sa paghahain ng reklamo, bisitahin ang:

https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html.