Mga pasyente

Sa One Community Health, nakatuon kami sa pagtulong sa mga tao na mamuhay nang mas malusog sa pamamagitan ng mataas na kalidad, komprehensibong mga serbisyong pangkalusugan.

Pagsingil at Pananalapi

Tumatanggap kami ng iba't ibang opsyon sa pagbabayad kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga Covered CA plan, Medicare, Medicare Advantage plan, Medi-Cal, Managed Care Medi-Cal, ilang komersyal na employer plan, at self-payment sa isang sliding fee scale ayon sa laki ng pamilya at kita.

 

Ang One Community Health ay kaakibat ng River City Medical Group IPA. Ang River City Medical group na IPA, ay nakikipagkontrata sa karamihan ng mga plano sa pangangalagang pinamamahalaan ng Medi-cal para sa pangunahing pangangalaga at mga espesyal na serbisyo. Pinapayuhan kang palaging suriin sa iyong plano sa seguro upang kumpirmahin kung direktang nakikipagkontrata sila sa One Community Health, o sa pamamagitan ng River City Medical Group IPA.

Pagsingil ng Pasyente
Ang mga serbisyo sa pagsingil ng pasyente sa One Community Health ay ibinibigay ng tanggapan ng pagsingil. Upang magtanong tungkol sa isang bill na natanggap mo para sa mga serbisyong medikal o dental, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa pagsingil.

 

Oras ng Departamento ng Pagsingil
Lunes - Biyernes, 8 am-5 pm
916 443-3299