Good Faith Estimate

May karapatan kang makatanggap ng "Pagtatantya ng Mabuting Pananampalataya" na nagpapaliwanag kung magkano ang halaga ng iyong pangangalagang medikal.

Good Faith Estimate

May karapatan kang makatanggap ng "Pagtatantya ng Mabuting Pananampalataya" na nagpapaliwanag kung magkano ang halaga ng iyong pangangalagang medikal.

 

Sa ilalim ng batas, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay kailangang magbigay mga pasyenteng walang insurance o nagbabayad sa sarili, isang pagtatantya ng singil para sa mga medikal na bagay at serbisyo.

 

  • May karapatan kang makatanggap ng Good Faith Estimate para sa kabuuang inaasahang halaga ng anumang hindi pang-emergency na item o serbisyo. Kabilang dito ang mga kaugnay na gastos tulad ng mga medikal na pagsusuri, mga de-resetang gamot, at kagamitan. Ang impormasyong ibinigay ay isang pagtatantya lamang tungkol sa mga item o serbisyo na makatwirang inaasahang ibibigay sa oras na ibigay ang pagtatantya at ang aktwal na mga item, serbisyo, o mga singil ay maaaring mag-iba mula sa pagtatantya ng magandang loob.
  • Siguraduhin na ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay magbibigay sa iyo ng Good Faith Estimate na nakasulat nang hindi bababa sa 1 araw ng negosyo bago ang iyong serbisyong medikal o item. Maaari mo ring tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at sinumang iba pang tagapagkaloob na pipiliin mo, para sa isang Pagtantiya ng Mabuting Pananampalataya bago ka mag-iskedyul ng isang bagay o serbisyo.
  • Isa itong pagtatantya, at maaaring mag-iba ang iyong aktwal na mga singil. Kung nakatanggap ka ng bill na $400 o higit pa sa iyong Good Faith Estimate, maaari mong i-dispute ang bill.
  • Siguraduhing mag-save ng kopya o larawan ng iyong Good Faith Estimate.

 

Para sa mga tanong o higit pang impormasyon tungkol sa iyong karapatan sa isang Good Faith Estimate, bisitahin ang www.cms.gov/nosurprises o tumawag sa One Community Health at humingi ng Billing Department sa 916 443.3299.