Liham ng COVID-19 sa mga Pasyente

Sa One Community Health, nakatuon kami sa pagtulong sa mga tao na mamuhay nang mas malusog sa pamamagitan ng mataas na kalidad, komprehensibong mga serbisyong pangkalusugan.

Liham sa ating mga Pasyente at sa Komunidad Marso 23, 2020

Marso 23, 2020

 

Mahal na mga kaibigan,

 

Ang aming numero unong alalahanin ay ang inyong kalusugan at kaligtasan gayundin ang kalusugan at kaligtasan ng aming komunidad.

 

Ang coronavirus, o COVID-19, ay isang pangunahing alalahanin para sa ating lahat. Lahat tayo ay nag-aalala tungkol sa ating mga pamilya, ating mga kaibigan, at para sa lahat na naapektuhan ng virus na ito. Kami ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng kalusugan ng county, estado at pederal at sumusunod sa pinakabagong mga alituntunin mula sa mga awtoridad sa kalusugan ng publiko. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga pasyente, manggagamot, kawani, at komunidad.

 

Mga pagbisita sa telepono

Nag-aalok kami ng mga pagbisita sa telepono sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o isang tagapagkaloob na sumasaklaw upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Sa panahon ng pagbisita sa telepono na ito, magagawa mong matugunan ang karamihan sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga gamot, lab ay maaaring pamahalaan sa pagkonsulta sa telepono na ito. Kung kailangang isagawa ang mga laboratoryo, hihilingin sa iyo na magpatingin sa klinika kasama ng provider at/o pumasok lamang upang magawa ang gawaing lab. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong provider na pumasok para sa isang personal na pagbisita upang suportahan ang iyong pangangalaga at mga pangangailangan.

 

Maaari kang mag-iskedyul ng pagbisita sa telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa 916 443-3299 at humiling ng TELEPONO CONSULT sa iyong provider o isang available na provider.

 

MAHALAGANG payo tungkol sa mga personal na appointment sa One Community Health:

 

Upang makatulong na protektahan ka at ang iyong pamilya mula sa posibleng pagkakalantad sa coronavirus (COVID-19), sa ngayon ay lubos naming inirerekomenda na kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay:

 

 • May mga sintomas ng ubo, sipon o trangkaso; o nalantad sa anumang masamang kontak, mangyaring tumawag sa 916 443-3299 para sa mga tagubilin. Maaaring payuhan ka ng aming nurse sa Call Center kung ano ang susunod na gagawin.
 • Naka-iskedyul para sa isang regular na check-up o pisikal at nais na maantala hanggang sa huling bahagi ng taon, mangyaring tawagan kami sa 916 443-3299.
 • May apurahang isyu, mangyaring isaalang-alang ang pag-iskedyul ng appointment sa telepono sa halip na isang personal na pagbisita sa opisina. Mangyaring tumawag sa 916 443-3299 upang gumawa ng appointment. Ang aming mga manggagamot ay magbibigay ng gabay para sa iyong alalahanin sa kalusugan at gagawa ng mga rekomendasyon para sa mga susunod na hakbang. Kung kailangan o inirerekomenda ang isang personal na pagbisita, matutulungan ka namin.
 • Gaya ng nakasanayan, kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na departamento ng emergency.

 

Alam mo ba na maaari mong maihatid ang iyong mga reseta sa iyo mismo? I-save ang iyong sarili sa isang paglalakbay sa parmasya. Tumawag sa 916 914-6256 upang i-set up ang paghahatid sa bahay para sa iyong mga reseta na pinunan sa One Community Health

 

Payo sa pananatiling malusog:

 

 • Sundin ang mga tagubilin na ibinigay ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan upang masilungan sa lugar.
 • Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit.
 • Hugasan nang regular ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
 • Mabisa rin ang mga alcohol hand sanitizer.
 • Subukang huwag hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig ng hindi naghugas ng mga kamay.
 • Umubo o bumahing sa isang tissue o sa iyong siko. Kung gagamit ka ng tissue, hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos.
 • Linisin at disimpektahin ang mga bagay at ibabaw na madalas hawakan.

 

Sana ay manatili kang maayos sa mahirap na panahong ito. Kung magkasakit ka, mangyaring tawagan ang aming 24/7 na linya ng telepono sa 916 443-3299. Salamat sa pagtitiwala sa amin upang mapanatiling ligtas ang aming mga pamilya at komunidad.

 

Taos-puso,
Ang Iyong Mga Koponan sa Pangangalaga sa One Community Health