Mga mapagkukunan

Nakatuon ang One Community Health sa pagbibigay ng impormasyon at mga tool na kailangan para pinakamahusay na pamahalaan ang iyong kalusugan.

Mga kasosyo

Pag-uugnay sa komunidad sa mga serbisyong tumutulong sa pagpapalakas ng buhay.

Black Child Legacy Campaign, Roberts Family Development Center
Bumubuo sa malakas na pakikipagsosyo sa lugar upang i-coordinate ang mga serbisyo at bumuo ng mga bagong serbisyo upang bawasan ang hindi katumbas na bilang ng mga African American na pagkamatay ng mga bata sa Sacramento County.

 

robertsfdc.org
916 286-8687

Komunidad Laban sa Pananakit sa Sekswal
Nagbibigay ng suporta sa mga kasamahan na pinangunahan ng nakaligtas, mga serbisyo sa pagbabawas ng pinsala, programa ng RESET Diversion, edukasyon, at isang gateway sa labas ng pang-aabuso at pagkagumon tungo sa pagbawi para sa mga kababaihang nakaranas ng sekswal na pagsasamantala, trafficking, at prostitusyon.

 

cashsac.org
916 856-2900

Isang logo ng Komunidad

Sentro ng Kalusugan ng Kasarian
Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo/therapy sa sinumang nagpapahayag ng pangangailangan gayundin sa sinumang nagpapakilala sa sarili o itinuturing na iba ang kasarian. Sinasaklaw ng aming mga serbisyo ang sikolohikal na kagalingan at katuparan sa sarili ng mga indibidwal na lumalabas at/o nagsisimula o nasa proseso ng paglipat sa isang ligtas, sumusuporta at nakakaengganyang kapaligiran.

 

thegenderhealthcenter.org
916 455-2391

Mga Serbisyo sa Golden Rules
Nagbibigay ng HIV at sexually transmitted disease (STD) na edukasyon, pag-iwas at mga serbisyo sa pagbabawas ng panganib sa mga hindi naseserbisyuhan, mataas ang panganib, at mahina na mga miyembro ng komunidad na naninirahan sa Sacramento County. Ipinagmamalaki ng GRS ang mga People of Color, ang lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) na komunidad, kababaihan, mga manggagawa sa industriya ng sex, mga gumagamit ng iniksiyong droga, dating nagkasala, kabataan, at mga taong may HIV/AIDS.

 

goldenruleservicesacramento.org
916 427-4653

Isang logo ng Komunidad

Mga Serbisyo sa Pagbawas ng Kapinsalaan
Nagsusulong ng kalusugan at pag-asa nang walang limitasyon para sa lahat ng tao sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagbabawas ng pinsala. Ang mga kalahok ay tumatanggap ng tulong sa paggawa ng praktikal, mas ligtas, at makatotohanang mga hakbang tungo sa pagbabawas ng pinsala upang lumikha ng pangmatagalang positibong pagbabago na nakikinabang sa mga indibidwal at komunidad.

 

harmreductionservices.org
916-456-4849

La Familia Counseling Center
Magbigay ng mga serbisyong nagpapahusay sa kalidad ng buhay para sa mga kabataang nasa panganib at mga pamilyang may magkakaibang pinagmulan. Sa pamamagitan ng multicultural counseling, suporta, serbisyo, at outreach programs, tinutulungan ng La Familia Counseling Center ang mga pamilya na malampasan ang kahirapan, maging empowered, at magtagumpay sa kanilang buhay.

 

lafcc.org
916 452-3601

National Alliance on Mental Illness – Sacramento
Isang grassroots mental health organization na nakatuon sa pagbuo ng mas magandang buhay para sa milyun-milyong Amerikanong apektado ng sakit sa isip. Ang NAMI Sacramento ay naglilingkod sa Sacramento County, nag-aalok ng mga grupo ng suporta, mga klase at mga presentasyon ng outreach sa ating komunidad.

 

namasacramento.org
916 364-1642

Planned Parenthood – B Street Health Center
Mga tagapagkaloob ng mataas na kalidad, abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, at ang pinakamalaking tagapagbigay ng edukasyon sa sex sa bansa. May insurance o wala, maaari kang pumunta sa Planned Parenthood palagi para sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

 

plannedparenthood.org/health-center/california/sacramento/
916 446-6921

Sacramento Covered
Isang nonprofit na organisasyong nakabase sa komunidad na may pagtuon sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng mga residente sa ating rehiyon. Ang Sacramento Covered ay nag-uugnay sa mga indibidwal at pamilya sa saklaw ng kalusugan, pangunahin at pang-iwas na pangangalaga, at iba pang kinakailangang mga serbisyong nauugnay sa kalusugan na kailangan nila upang mamuhay ng malusog.

 

sacramentocovered.org
866 850-4321

Sacramento County Opioid Coalition
Isang pakikipagtulungan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, mga organisasyong nakabatay sa komunidad, tagapagpatupad ng batas, mga ahensya ng county, at mga nagmamalasakit na mamamayan na determinadong baguhin ang takbo ng ating lokal na epidemya ng opioid. Ang koalisyon ay nakatuon sa pagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga labis na dosis sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pag-access sa paggamot, pagtataguyod ng ligtas na pagtatapon, paghikayat sa maagang interbensyon, paggamot at pagbawi, pagpapahusay ng pagsubaybay sa opioid, at pagpapalawak ng pampublikong edukasyon.

 

sacopioidcoalition.org/

Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Sacramento County Pampublikong Kalusugan Dibisyon Pagkontrol at Epidemiolohiya ng Sakit
Gumagana upang maiwasan ang pagkalat ng human immunodeficiency virus (HIV) at iba pang mga sexually transmitted disease (STDs) sa pamamagitan ng pagbibigay ng pamumuno at koordinasyon sa buong Sacramento County sa screening, pagpapayo at pagsasanay.

 

scph.com
916 875–5881

Sentro ng Komunidad ng LGBT ng Sacramento
Gumagana upang lumikha ng isang rehiyon kung saan umunlad ang mga LGBTQ. Sinusuportahan namin ang kalusugan at kagalingan ng mga pinaka-marginalized, nagtataguyod para sa pagkakapantay-pantay at katarungan, at nagsusumikap na bumuo ng isang mayaman sa kulturang LGBTQ na komunidad.

 

saccenter.org
916 442-0185

Sierra Foothills AIDS Foundation
Nagbibigay ng komprehensibong serbisyo ng suporta sa mga taong may HIV o AIDS at kanilang mga pamilya, gayundin ng mga serbisyo sa edukasyon at pag-iwas sa pangkalahatang publiko, kabilang ang libreng pagsusuri sa HIV.

 

sierrafoothillsaids.org
530 889-2437

Isang logo ng Komunidad

Mga transition
Dalubhasa sa pagbibigay ng paggamot sa buprenorphine para sa pagkagumon sa opioid.

 

sacramentotransitions.com
916 452-1068

Valley High School Health TECH Academy
Inihahanda ang mga mag-aaral para sa mga karera sa Pampublikong Kalusugan kabilang ang advanced na teknolohiya at aktwal na karanasan sa lugar ng trabaho.

 

vhs.egusd.net/programs/pathways/health_tech

WIND Youth Services
Nagbibigay ng mga pansuportang serbisyo at pagkakataon sa mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan habang itinataguyod nila ang sariling pagpapasya sa buhay ng katatagan at kalayaan.

 

windyouth.org
916 504-3313

Para sa karagdagang mga mapagkukunan, Tumawag sa 2-1-1
Ang 2-1-1 Sacramento, isang programa ng Community Link Capital Region, ay isang libreng kumpidensyal na impormasyon at serbisyo ng referral na magagamit 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Nagpapatakbo sila ng database ng higit sa 1,600 nonprofit at pampublikong programa ng ahensya na kinabibilangan ng mga serbisyo mula sa pangangalaga sa bata, trabaho, pangangalaga sa kalusugan, mga programa sa pagkain, mga serbisyo sa walang tirahan, kalusugan ng isip, mga serbisyong legal, transportasyon at higit pa. Ang tulong ay makukuha sa maraming wika, at ang mga serbisyo ay naa-access ng mga taong may mga kapansanan.

 

211sacramento.org/211
I-dial ang 2-1-1