Mga mapagkukunan

Ang Isang Komunidad sa Komunidad ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon at mga tool na kinakailangan upang mapangasiwaan ang iyong kalusugan.

Panatilihing napapanahon sa mga kwento tungkol sa One Community Health sa balita, paparating na mga kaganapan, makakuha ng mga sagot sa mga madalas na itanong, kumonekta sa aming mga kasosyo sa komunidad, at suriin ang mga pagkakataon upang magsumite ng isang panukala upang gumawa ng trabaho para sa amin.

Mga Porma ng Pasyente

Maaari mong i-download ang mga form na ito upang punan bago ka pumasok para sa isang appointment.

Mga Form ng Paglabas
Medikal na Rekord o Form ng Impormasyon sa Kalusugan - Ingles
Medikal na Rekord o Form ng Impormasyon sa Kalusugan - Espanyol
Impormasyon upang Talakayin ang Iyong Impormasyon sa Kalusugan sa Iba

Mga Slide Fee Forms
Sliding Fee Discount Application - Pagpapahayag ng Sarili - Ingles
Sliding Fee Discount Application - Pagpapahayag ng Sarili - Espanyol

Paunawa at Paglilingkod
Non-Diskriminasyong Paunawa
Mga Serbisyo sa Tulong sa Wika
Mga Paunawa at Patakaran sa Pasyente - Ingles
Mga Paunawa at Patakaran sa Pasyente - Espanyol

tlTagalog