Ano ang Medi-Cal?

Sinusuportahan ng mga buwis ng estado at Pederal, ang Medi-Cal ay programa ng Medicaid ng California. Ito ay isang programa ng pampublikong segurong pangkalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga indibidwal na mababa ang kita kabilang ang mga pamilyang may mga anak, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, pangangalaga, mga buntis na kababaihan, at mga partikular na sakit.

Ano ang Medi-Cal?

Sa ilalim ng patnubay ng California Department of Health Care Services, ang Medi-Cal fee-for-service program ay naglalayong magbigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa humigit-kumulang 13 milyong benepisyaryo.

Benepisyo

Medi-Cal kasalukuyang nagbibigay ng pangunahing hanay ng mga benepisyong pangkalusugan, kabilang ang mga pagbisita sa doktor, pangangalaga sa ospital, pagbabakuna, mga serbisyong nauugnay sa pagbubuntis at pangangalaga sa tahanan ng pag-aalaga.

 

Tinitiyak ng Affordable Care Act na lahat ng planong pangkalusugan ng Medi-Cal ay nag-aalok ng tinatawag na Essential Health Benefits (EHB). Kasama sa sampung komprehensibong serbisyong ito ang mga sumusunod na kategorya:

 

 • Mga serbisyo ng Outpatient (Ambulatoryo).
 • Mga serbisyong pang-emergency
 • Pag-ospital
 • Pangangalaga sa Maternity at Newborn
 • Mental Health at Mga Serbisyo sa Disorder sa Paggamit ng Substansya​
 • Mga Inireresetang Gamot
 • Mga programa tulad ng physical at occupational therapy (kilala bilang Rehabilitative & Habilitative Services) at mga device
 • Mga serbisyo sa laboratoryo
 • Mga serbisyong pang-iwas at pangkalusugan at pamamahala ng talamak na sakit
 • Mga serbisyo ng mga bata (Pediatric), kabilang ang pangangalaga sa bibig at paningin.

 

Pagiging Karapat-dapat at Pagpapatala

Ang kwalipikasyon ay nakabatay sa iyong taunang o taunang kita. Halimbawa, ang isang pamilyang may 2 ay kailangang kumita ng mas mababa sa $23,792 para mahulog sa 138% na antas ng kahirapan. Ang isang pamilyang may 4 ay kailangang kumita ng mas mababa sa $36,156, at iba pa.

Maaari ka ring tumanggap ng Medi-Cal kung ikaw ay:

 

 • 65 o mas matanda
 • Bulag
 • Hindi pinagana
 • Wala pang 21
 • Buntis
 • Sa isang dalubhasang nursing o intermediate care home
 • Sa status ng refugee sa limitadong panahon, depende kung gaano ka na katagal sa United States
 • Isang magulang o tagapag-alaga na kamag-anak ng isang karapat-dapat na bata sa edad
 • Na-screen para sa breast at/o cervical cancer (Breast and Cervical Cancer Treatment Program)

Kwalipikado ka rin para sa Medi-Cal kung naka-enroll ka sa isa sa mga sumusunod na programa:

 

 • CalFresh
 • SSI/SSP
 • CalWorks (AFDC)
 • Tulong sa Refugee
 • Programa ng Tulong sa Pag-aalaga o Pag-ampon

Pinamamahalaang Pangangalaga

Ang pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal ay nagbibigay ng mataas na kalidad, naa-access, at matipid na pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga sistema ng paghahatid ng pinamamahalaang pangangalaga.

 

Ang Medi-Cal managed care ay kinokontrata ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga itinatag na network ng mga organisadong sistema ng pangangalaga, na nagbibigay-diin sa pangunahin at pang-iwas na pangangalaga.

 

Provider ng Medi-Cal sa Sacramento

Kapag bumisita ka sa isa sa aming mga health center, gusto naming maging komportable ka at maging kasosyo sa iyong pangangalaga.

 

Ang aming team ng mga medikal na espesyalista sa One Community Health—kabilang ang mga doktor, nurse practitioner, physician assistant, dentista, psychiatrist, behavioral health therapist, substance abuse counselors, clinical pharmacist, at nutritionist—ay gustong tulungan kang gumawa ng mga pagpipilian sa buhay na hahantong sa iyong pagbuti kalusugan. Nag-aalok kami ng buong hanay ng mga serbisyo upang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan sa Sacramento.