Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Richard SooHoo, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2002, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2023)

Pahayag ng mga Halaga

Naniniwala ako sa pagbibigay pabalik sa komunidad at pagtulong sa iba. Pakiramdam ko ay mapalad akong maging bahagi ng isang mahusay na organisasyon tulad ng One Community Health na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa komunidad ng Sacramento.