Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Robert D. Pascuzzi, Jr.

(Inisyal na inihalal noong 2018, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2023)

Pahayag ng mga Halaga

Nakapaglingkod na ako sa ilang Lupon sa panahon ng aking karera sa pagtatrabaho at nasisiyahan akong magbigay sa komunidad