Pangangalaga at Pag-iwas sa HIV

Ang One Community Health ay isang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at espesyalidad na pangangalaga na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Mga Serbisyo sa Pangangalaga at Pag-iwas sa HIV

Pangangalaga sa HIV sa One Community Health

Ang One Community Health, dating Center for AIDS Research, Education and Services (CARES) ay nagbibigay ng pangangalaga sa HIV sa loob ng mahigit 30 taon. Itinatag noong 1989, nilikha ang organisasyon upang tumugon sa epidemya ng HIV/AIDS na nananakit sa ating komunidad.

 

Sa One Community Health ang aming hangarin ay mabigyan ka ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga at pag-iwas sa HIV. Pinagsama-sama ng One Community Health ang isang komprehensibong serbisyo para sa mga taong may HIV/AIDS. Kasama sa mga serbisyong ito ang:

 • Medikal na pangangalaga
 • Pangangalaga sa Ngipin
 • Pangangalaga sa Saykayatriko
 • Pagpapayo sa Kalusugan ng Pag-iisip
 • Paggamot sa Disorder sa Paggamit ng Substance
 • Botika
 • Mga Serbisyo sa Klinikal na Parmasya
 • Pagpapayo sa Nutrisyonal
 • Pamamahala ng Kaso
 • Pagpapayo sa Kwalipikasyon
 • Tulong sa Pabahay at Utility
 • Tulong sa Pagkain
 • Tulong sa Transportasyon
 • Mga Serbisyo ng Kasosyo
 • Mga Serbisyo sa Pag-iwas sa HIV
Isang tiwala na binata pagkatapos ng STD at HIV testing sa Sacramento.

HIV Home Self-Test Kit

At One Community Health, our mission is to combat the transmission of HIV and sexually transmitted infections (STIs). We are pleased to provide a convenient HIV Home Self-Test Kit that allows you to test for HIV in the privacy of your own home. Pindutin dito to have an HIV Home Self-Test Kit mailed directly to you.

 

PrEP Focus Groups

Join us for an engaging and informative PrEP Focus Group dedicated to advancing HIV prevention and promoting Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) education. During these sessions, you’ll gain valuable insights into PrEP, comprehensive HIV prevention strategies, and the art of effective communication with your healthcare provider to initiate PrEP. Be part of this empowering initiative as we work together to create a healthier, more informed community. A $50 gift card will be given at the end of the session and lunch will be provided. Pindutin dito to register.

Tumatanggap ang One Community Health ng Medi-Cal, Medicare, at mga pribadong insurance plan. Maaari kang maging kwalipikado para sa pangangalaga sa ilalim ng pagpopondo ng Ryan White Care Act. Ang One Community Health ay tumatanggap ng pagpopondo ng Ryan White Care Act para magkaloob ng malawak na iba't ibang mga serbisyo. Dapat kang magpatala at matugunan ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat upang makatanggap ng mga serbisyo sa ilalim ng pagpopondo ni Ryan White. Matutulungan ka ng aming kawani ng pagiging karapat-dapat na makahanap ng saklaw para sa iyong pangangalaga. Walang sinuman ang tatanggihan ng pangangalaga kung hindi nila kayang magbayad para sa mga serbisyo.

 

Upang magsimulang makatanggap ng mga serbisyo sa pangangalaga o pag-iwas sa HIV sa One Community Health, mangyaring tawagan ang aming HIV Care and Prevention Team sa (916) 842-5185.